Om oss - kyrkan mitt i Hässelby

Om oss

Hässelby missionsförsamling, i dagligt tal Missionskyrkan, är en lokal kristen församling ansluten till Sveriges yngsta trossamfund Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan bildades så sent som 2011 gemensamt av de gamla frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Missionskyrkan i Hässelby tillhörde tidigare Svenska Missionsförbundet och därefter Svenska Missionskyrkan, och dess barn- och ungdomsverksamhet var en del av SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom), numera Equmenia.

Drygt 100-årig historia

Församlingen bildades 1911 av en handfull hässelbybor. De flesta av dem tillhörde några av de många handelsträdgårdsmästarfamiljer som etablerat sig i Hässelby kring sekelskiftet 1900. Själva församlingsbildningen skedde i Villa Mamre hemma hos en trädgårdsmästare som var missionsförbundare. Villa Mamre finns fortfarande kvar och ligger bara ett hundratal meter från Missionskyrkan.

Församlingen har alltsedan bildandet för mer än 100 år sedan vuxit. Just nu är medlemstalet ca 180. Men antalet barn och vuxna som tar del av Missionskyrkans utbud av gudstjänster, musik, barn- och ungdomssamlingar och annan verksamhet uppgår till fler än 550.

En folkrörelsekyrka

Arbetet präglas av att församlingen vilar på folkrörelsegrund. På så sätt är Missionskyrkan folkets kyrka, där mycket av arbetet bärs upp av frivilligkrafter. Det innebär också att församlingens grundstruktur är föreningens. Församlingens högsta beslutande organ är årsmötet där alla medlemmar har rösträtt. Församlingsrådet är beslutande och verkställande organ mellan årsmötena, och en rad grupper, utskott och råd arbetar på ideell basis. Regelbundet hålls församlingsmöten där medlemmarnas åsikter framförs och där större beslut tas. Församlingens ekonomi vilar på frivilliga gåvor. Pengar till verksamheten kommer från kollekter i gudstjänsterna (numera finns också betalkortterminal), frivilliga kyrkoavgifter, autogiro, kaffeserveringar, marknader etc.

Medlemskap

Både vuxna och barn, på föräldrarnas önskan, kan bli medlemmar i församlingen. Medlemskapet föregås av ett samtal med församlingens pastor. Vare sig man är formell medlem eller inte är man välkommen att delta i alla de samlingar som ordnas av församlingen.

Uppmärksammad kyrkobyggnad

Först femton år efter församlingsbildningen, 1926, byggdes den nuvarande Missionskyrkan. Den lilla träkyrkan mitt i Hässelby är ritad av det välkända arkitektkontoret Höög och Morssing. Kyrkan har uppmärksammats av arkitekturhistoriker för sin välbevarade 1920-tals stil, både exteriört och interiört, den byggnadsstil som går under namnet Swedish Grace och som hade sin korta blomstring strax före den moderna funktionalismens inträde runt 1930. På 1970-talet byggdes Hasselgården i anslutning till Missionskyrkan, en byggnad som innehåller serveringslokaler, storkök, scoutlyor, lekrum och expeditioner.